نویسنده = اکرم جمشیدیان
قرآن و زندگى شاد و هدفمند

دوره 1385، شماره 177، آذر و دی 1385

اکرم جمشیدیان


نجواى نیاز

دوره 1385، شماره 177، آذر و دی 1385

اکرم جمشیدیان


قرآن و زندگى شاد و هدفمند

دوره 1385، شماره 176، مهر و آبان 1385

اکرم جمشیدیان


نار و نور

دوره 1385، شماره 175، مهر و آبان 1385

اکرم جمشیدیان


ترنم وصل

دوره 1385، شماره 174، مرداد و شهریور 1385

اکرم جمشیدیان


کلام طیب

دوره 1385، شماره 174، مرداد و شهریور 1385

اکرم جمشیدیان


میلاد نور

دوره 1385، شماره 173، مرداد و شهریور 1385

اکرم جمشیدیان


حیات ابدى 2

دوره 1385، شماره 172، خرداد و تیر 1385

اکرم جمشیدیان


حیات ابدى 1

دوره 1385، شماره 171، خرداد و تیر 1385

اکرم جمشیدیان


تجسم اعمال

دوره 1385، شماره 170، فروردین و اردیبهشت 1385

اکرم جمشیدیان


عزت

دوره 1385، شماره 169، فروردین و اردیبهشت 1385

اکرم جمشیدیان


فرشته محافظ

دوره 1384، شماره 168، بهمن و اسفند 1384

اکرم جمشیدیان


آینه ذهن

دوره 1384، شماره 166، آذر و دی 1384

اکرم جمشیدیان


آرزو

دوره 1384، شماره 165، آذر و دی 1384

اکرم جمشیدیان


میهمانى خدا

دوره 1384، شماره 163، مهر و آبان 1384

اکرم جمشیدیان


صراط مستقیم

دوره 1384، شماره 162، مرداد و شهریور 1384

اکرم جمشیدیان


خلوت خود

دوره 1384، شماره 161، مرداد و شهریور 1384

اکرم جمشیدیان


شکوفه هاى زندگى

دوره 1384، شماره 160، خرداد و تیر 1384

اکرم جمشیدیان