نویسنده = اکرم جمشیدیان
قرآن و زندگى شاد و هدفمند

دوره 1385، شماره 177، آذر 1385

اکرم جمشیدیان


نجواى نیاز

دوره 1385، شماره 177، آذر 1385

اکرم جمشیدیان


قرآن و زندگى شاد و هدفمند

دوره 1385، شماره 176، آبان 1385

اکرم جمشیدیان


نار و نور

دوره 1385، شماره 175، مهر 1385

اکرم جمشیدیان


ترنم وصل

دوره 1385، شماره 174، شهریور 1385

اکرم جمشیدیان


کلام طیب

دوره 1385، شماره 174، شهریور 1385

اکرم جمشیدیان


میلاد نور

دوره 1385، شماره 173، مرداد 1385

اکرم جمشیدیان


حیات ابدى 2

دوره 1385، شماره 172، تیر 1385

اکرم جمشیدیان


حیات ابدى 1

دوره 1385، شماره 171، خرداد 1385

اکرم جمشیدیان


تجسم اعمال

دوره 1385، شماره 170، اردیبهشت 1385

اکرم جمشیدیان


عزت

دوره 1385، شماره 169، فروردین 1385

اکرم جمشیدیان


فرشته محافظ

دوره 1384، شماره 168، اسفند 1384

اکرم جمشیدیان


آینه ذهن

دوره 1384، شماره 166، دی 1384

اکرم جمشیدیان


آرزو

دوره 1384، شماره 165، آذر 1384

اکرم جمشیدیان


میهمانى خدا

دوره 1384، شماره 163، مهر 1384

اکرم جمشیدیان


صراط مستقیم

دوره 1384، شماره 162، شهریور 1384

اکرم جمشیدیان


خلوت خود

دوره 1384، شماره 161، مرداد 1384

اکرم جمشیدیان


شکوفه هاى زندگى

دوره 1384، شماره 160، تیر 1384

اکرم جمشیدیان