نویسنده = سید سعید هاشمی
ای همه لحظه‌های آینده

دوره 1390، شماره 235، مهر و آبان 1390

سید سعید هاشمی


ای شانه‌های تو

دوره 1390، شماره 234، مرداد و شهریور 1390

سید سعید هاشمی


به سالاری نوح و موسی

دوره 1390، شماره 233، مرداد و شهریور 1390

سید سعید هاشمی


کسی که تعداد گنجشک‌های جهان را می‌داند

دوره 1390، شماره 232، خرداد و تیر 1390

سید سعید هاشمی


روزهای آغشته

دوره 1390، شماره 231، خرداد و تیر 1390

سید سعید هاشمی


پاسبان‌ها با سهراب چای می‌خورند

دوره 1390، شماره 230، فروردین و اردیبهشت 1390

سید سعید هاشمی


به انگشتهایم موسیقی دست می‌داد

دوره 1390، شماره 229، فروردین و اردیبهشت 1390

سید سعید هاشمی


خوش به حال فرداهای ما!

دوره 1389، شماره 228، بهمن و اسفند 1389

سید سعید هاشمی


تو را می بینم که هنوز ندیده امت

دوره 1389، شماره 227، بهمن و اسفند 1389

سید سعید هاشمی


حالا که قحط نکیسا است

دوره 1389، شماره 226، آذر و دی 1389

سید سعید هاشمی


همه ی ما یوسف های ته چاه

دوره 1389، شماره 225، آذر و دی 1389

سید سعید هاشمی


گوشه ای از دم اهورایی تو

دوره 1389، شماره 224، مهر و آبان 1389

سید سعید هاشمی


در کلاف سردرگم رازها

دوره 1389، شماره 223، مهر و آبان 1389

سید سعید هاشمی


هوا بی حوصله شده است

دوره 1389، شماره 221، مرداد و شهریور 1389

سید سعید هاشمی


برای لشکر ابن سعد کلاس فوق العاده بگذار!

دوره 1389، شماره 220، خرداد و تیر 1389

سید سعید هاشمی


در اطراف دل ها گردش می کنی

دوره 1389، شماره 219، خرداد و تیر 1389

سید سعید هاشمی


هر روز از کوچه ما رد می‌شوی

دوره 1389، شماره 217، فروردین و اردیبهشت 1389

سید سعید هاشمی


دختران بهار؛ دستهایم از آستین پر می شود

دوره 1388، شماره 215، بهمن و اسفند 1388

سید سعید هاشمی