دوره 33 (1403)
دوره 32 (1402)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 1394 (1394)
دوره 1393 (1393)
دوره 1392 (1392)
دوره 1391 (1391)
دوره 1390 (1390)
دوره 1389 (1389)
دوره 1388 (1388)
دوره 1385 (1385)
دوره 1384 (1384)
دوره 1383 (1383)
دوره 1382 (1382)
دوره 1381 (1381)
دوره 1380 (1380)
دوره 1379 (1379)
دوره 1378 (1378)
دوره 1377 (1377)
دوره 1376 (1376)
دوره 1 (1372)
داستان
کنگر سرپایین سبز میشه یا سربالا؟
کنگر سرپایین سبز میشه یا سربالا؟
دوره 31، دی-مسلسل348 ، آذر و دی 1401، صفحه 82-83

چکیده
  این مَثَل درباره کسانی به کار برده می‌شود که چون به جایی و مقامی و لقمه نانی رسیدند، گذشته خود را فراموش می‌کنند و به دیگران فخر می‌فروشند.  بیشتر