دوره و شماره: دوره 28، فروردین (322) - شماره پیاپی 322، فروردین 1398، صفحه 1-98 

خبر در خبر

1. کوتاه و گویا

صفحه 4-5


گفت‌وگو

10. کوه صبر

صفحه 68-69


خانه های آسمانی

11. در انتظار گل‌همیشه‌بهار

صفحه 72-73


مهارت

12. هزار راه نرفته

صفحه 74-75