دوره و شماره: دوره 28، شهریور و مهر (327و328) - شماره پیاپی 327، مهر 1398، صفحه 1-98 

لوح خبر

1. کوتاه و گویا

صفحه 6-8


مهارت

16. مشق نه

صفحه 44-45


پزشکی

21. مامانوشت

صفحه 70-71


مهارت

22. مشاغل زنانه

صفحه 72-73


آشپزی

29. انتخاب سرآشپز

صفحه 94-95