دوره و شماره: دوره 28، شهریور و مهر (327و328) - شماره پیاپی 327، مهر 1398، صفحه 1-98 

لوح خبر

کوتاه و گویا

صفحه 6-8


مهارت

مشق نه

صفحه 44-45


پزشکی

مامانوشت

صفحه 70-71