دوره و شماره: دوره 28، مرداد (326) - شماره پیاپی 326، مرداد 1398، صفحه 1-98 

خبر در خبر

1. کوتاه و گویا

صفحه 4-5


مهارت

5. درد + لبخند

صفحه 16-17


پزشکی

10. چرا سزارین؟

صفحه 26-27


خانه های آسمانی

19. دختری با عطر گل یاس

صفحه 56-57


مهارت

21. هزار راه نرفته

صفحه 64-65


ماجرای واقعی

24. مادر مهربان

صفحه 76-78


آشپزی

27. انتخاب سرآشپز

صفحه 92-93