دوره و شماره: دوره 28، مرداد (326) - شماره پیاپی 326، مرداد 1398، صفحه 1-98 

خبر در خبر

کوتاه و گویا

صفحه 4-5


مهارت

درد + لبخند

صفحه 16-17


خانه های آسمانی

دختری با عطر گل یاس

صفحه 56-57


ماجرای واقعی

مادر مهربان

صفحه 76-78