دوره و شماره: دوره 1377، شماره 78، مرداد و شهریور 1377