دوره و شماره: دوره 32، اردیبهشت و خرداد1402-352 - شماره پیاپی 352، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 1-1 

روایت

روایت

صفحه 1-1

روایت


اجتماعی

اجتماعی

صفحه 6-7

اجتماعی


بررسی شیوه بازنمایی شخصیت زنان در فیلم

دیکتاتور بزرگ، زن شجاع را تحمل نمی‌کند

صفحه 40-45

دیکتاتور بزرگ، زن شجاع را تحمل نمی‌کند


ادب و هنر

ادب و هنر

صفحه 66-67

ادب و هنر