دوره 33 (1403)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 1394 (1394)
دوره 1393 (1393)
دوره 1392 (1392)
دوره 1391 (1391)
دوره 1390 (1390)
دوره 1389 (1389)
دوره 1388 (1388)
دوره 1385 (1385)
دوره 1384 (1384)
دوره 1383 (1383)
دوره 1382 (1382)
دوره 1381 (1381)
دوره 1380 (1380)
دوره 1379 (1379)
دوره 1378 (1378)
دوره 1377 (1377)
دوره 1376 (1376)
دوره 1 (1372)
ادب و هنر
برای زن ایرانی، جنگ تمام نشده
برای زن ایرانی، جنگ تمام نشده
دوره 32، مهر-مسلسل355 ، مهر 1402، صفحه 66-70

چکیده
  کتابی با عنوان «زنان ایرانی و جنسیت در جنگ ایران و عراق» نوشته که انتشارات دانشگاه سیراکیوز آمریکا، به زبان انگلیسی منتشر کرده است  بیشتر