نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 32
1. مجری باید زبان رسانه را بداند

دوره 1393، شماره 269، مرداد 1393

عصمت گیویان


2. عصای گویا در نشریه‌ی بشری

دوره 1393، شماره 269، مرداد 1393

عصمت گیویان


4. انقلاب به زنان ورزشکار فرصتی دوباره داد

دوره 1393، شماره 268، تیر 1393

عصمت گیویان


5. برای دختران حق انتخاب قائل شویم

دوره 1393، شماره 267، خرداد 1393

عصمت گیویان


6. مادر بودن بر کسب مدارک تحصیلی ارجحیت دارد

دوره 1393، شماره 265، فروردین 1393

عصمت گیویان


7. چادر بالاپوش ما نیست، اعتقاد دینی ماست

دوره 1392، شماره 263، بهمن 1392

عصمت گیویان


8. تمام آثارم رگه‌های فلسفی دارد

دوره 1392، شماره 263، بهمن 1392

عصمت گیویان


9. ازدواج درست سلامت جامعه را تضمین می‌کند

دوره 1392، شماره 262، دی 1392

عصمت گیویان


11. نشان دادن حضور زنان وظیفه ماست

دوره 1392، شماره 259، مهر 1392

عصمت گیویان


12. توان‌مندی زنان راز موفقیت جامعه است

دوره 1392، شماره 258، شهریور 1392

عصمت گیویان


13. نسل سالم به والدین سالم نیازمند است

دوره 1392، شماره 256، تیر 1392

عصمت گیویان


14. ما بال پرواز هم‌دیگر بودیم

دوره 1392، شماره 255، خرداد 1392

عصمت گیویان


15. دوباره بهار آمد

دوره 1392، شماره 253، فروردین 1392

عصمت گیویان


16. آرزوهای زنان انیماتور

دوره 1391، شماره 252، اسفند 1391

عصمت گیویان


17. سیمای زنان در سینمای انقلاب

دوره 1391، شماره 251، بهمن 1391

عصمت گیویان


18. نباید فقط برای تقوای زنان برنامه‌ریزی کرد

دوره 1391، شماره 250، دی 1391

عصمت گیویان


19. من و مادرت داستان

دوره 1384، شماره 164، آبان 1384

عصمت گیویان


22. تازه عروس ، داستان

دوره 1379، شماره 103، مهر 1379

عصمت گیویان


23. حفظ ارزشها در دهه سـوم انقلاب ،عمده ترین دغدغه

دوره 1378، شماره 91، مهر 1378

عصمت گیویان


24. گفتگو با دکتر فاطمه رمضان زاده

دوره 1377، شماره 83، بهمن 1377

عصمت گیویان


25. زنان ستونهاى نامریى بهره وری

دوره 1377، شماره 77، مرداد 1377

عصمت گیویان