دوره و شماره: دوره 27، تیر (313) - شماره پیاپی 313، تیر 1397، صفحه 1-98 

دریا کنار

مثل آچار فرانسه...

صفحه 54-59


مهارت

دانا بانو

صفحه 92-92