دوره و شماره: دوره 27، مهر و آبان 316 , 317 - شماره پیاپی 316، مهر 1397، صفحه 1-98 

لوح خبر

کوتاه و گویا

صفحه 6-7


خبر در خبر

من لاکچری هستم

صفحه 8-9


گزارش

حلال‌خوری

صفحه 42-43


روایت

پرده‌نشین

صفحه 56-57


ماجرای واقعی

رضایت کاغذی یا دلی

صفحه 70-72