دوره و شماره: دوره 27، آذر (318) - شماره پیاپی 318، آذر و دی 1397، صفحه 1-98 

تقویم ماه

1. ایستگاه آخر پاییز

صفحه 6-7


لوح خبر

3. کوتاه و گویا

صفحه 8-9


خبر در خبر

4. با حجاب­های لاکچری

صفحه 10-11


خانه های آسمانی

15. نیمه ی پنهان ماه

صفحه 46-47


رهیافته

16. داستان زندگی مرلا

صفحه 51-52


ماجرای واقعی

20. زندگی = تلافی × قهر؟

صفحه 68-71