دوره و شماره: دوره 27، دی (319) - شماره پیاپی 319، دی 1397، صفحه 1-96 

خبر در خبر

3. اخبار

صفحه 8-9


مادرانه

12. مثل مادر

صفحه 38-38


گفت‌وگو

17. دختران نجار

صفحه 48-49


خانه های آسمانی

18. سرشار از عاطفه و آرامش

صفحه 52-53