دوره و شماره: دوره 27، شهریور (315) - شماره پیاپی 315، شهریور 1397، صفحه 1-98 

تقویم ماه

بیا شهریور

صفحه 4-5


لوح خبر

کوتاه و گویا

صفحه 6-7


پیشنهاد سردبیر

خاطرات سفیر یا بمب انرژی؟

صفحه 10-11


دریا کنار

برادرم، مهدی...

صفحه 46-47


مشاوره

غیرت پسندیده

صفحه 66-67


ماجرای واقعی

مثل من، باکلاس باش

صفحه 70-72


آشپزی

حلیم عدس

صفحه 94-95


پسغام زن

عروس مرتاض

صفحه 96-96