نویسنده = رفیع افتخار
سپیددندان را بگو!

دوره 1392، شماره 260، مهر و آبان 1392

رفیع افتخار


دختر فداکار

دوره 1385، شماره 178، آذر و دی 1385

رفیع افتخار


دلخوشى ها کم نیست

دوره 1385، شماره 177، آذر و دی 1385

رفیع افتخار


مستاجر فروتن ساختمان شماره 1+12

دوره 1385، شماره 176، مهر و آبان 1385

رفیع افتخار


آرزوهاى رنگى

دوره 1385، شماره 176، مهر و آبان 1385

رفیع افتخار


ارتقاى ناگهانى

دوره 1385، شماره 175، مهر و آبان 1385

رفیع افتخار


خواهر من

دوره 1385، شماره 175، مهر و آبان 1385

رفیع افتخار


پیشاپیش داستان

دوره 1385، شماره 174، مرداد و شهریور 1385

رفیع افتخار


فصل مشترک

دوره 1385، شماره 174، مرداد و شهریور 1385

رفیع افتخار


در شاخ آفریقا طنز

دوره 1385، شماره 173، مرداد و شهریور 1385

رفیع افتخار


من مقصر نیستم

دوره 1385، شماره 173، مرداد و شهریور 1385

رفیع افتخار


زندگى روى دور کُند طنز

دوره 1385، شماره 170، فروردین و اردیبهشت 1385

رفیع افتخار


من چهار آرزو دارم

دوره 1385، شماره 170، فروردین و اردیبهشت 1385

رفیع افتخار


سفر به قفس داستان

دوره 1385، شماره 169، فروردین و اردیبهشت 1385

رفیع افتخار


روسرى آسمانى داستان

دوره 1384، شماره 168، بهمن و اسفند 1384

رفیع افتخار


پازلى از برف

دوره 1384، شماره 167، بهمن و اسفند 1384

رفیع افتخار


همچنان بیدار خواهم ماند

دوره 1384، شماره 166، آذر و دی 1384

رفیع افتخار


نوع نگاه به زندگى

دوره 1384، شماره 165، آذر و دی 1384

رفیع افتخار


جنایت در آپارتمان شماره سیزده طنز

دوره 1384، شماره 164، مهر و آبان 1384

رفیع افتخار


پاییز و من

دوره 1384، شماره 164، مهر و آبان 1384

رفیع افتخار


سه روز فانتزى و دیگر هیچ طنز

دوره 1384، شماره 163، مهر و آبان 1384

رفیع افتخار


دوربین مخفیه؟ طنز

دوره 1384، شماره 161، مرداد و شهریور 1384

رفیع افتخار


زندگى حس غریبى است که شاعر دارد

دوره 1384، شماره 161، مرداد و شهریور 1384

رفیع افتخار


روزى که پایم شکست طنز

دوره 1384، شماره 160، خرداد و تیر 1384

رفیع افتخار


لک لک ها در زمستان آشیانه نمى سازند داستان

دوره 1384، شماره 159، خرداد و تیر 1384

رفیع افتخار