نویسنده = رفیع افتخار
سپیددندان را بگو!

دوره 1392، شماره 260، آبان 1392

رفیع افتخار


دختر فداکار

دوره 1385، شماره 178، دی 1385

رفیع افتخار


دلخوشى ها کم نیست

دوره 1385، شماره 177، آذر 1385

رفیع افتخار


مستاجر فروتن ساختمان شماره 1+12

دوره 1385، شماره 176، آبان 1385

رفیع افتخار


آرزوهاى رنگى

دوره 1385، شماره 176، آبان 1385

رفیع افتخار


ارتقاى ناگهانى

دوره 1385، شماره 175، مهر 1385

رفیع افتخار


خواهر من

دوره 1385، شماره 175، مهر 1385

رفیع افتخار


پیشاپیش داستان

دوره 1385، شماره 174، شهریور 1385

رفیع افتخار


فصل مشترک

دوره 1385، شماره 174، شهریور 1385

رفیع افتخار


در شاخ آفریقا طنز

دوره 1385، شماره 173، مرداد 1385

رفیع افتخار


من مقصر نیستم

دوره 1385، شماره 173، مرداد 1385

رفیع افتخار


زندگى روى دور کُند طنز

دوره 1385، شماره 170، اردیبهشت 1385

رفیع افتخار


من چهار آرزو دارم

دوره 1385، شماره 170، اردیبهشت 1385

رفیع افتخار


سفر به قفس داستان

دوره 1385، شماره 169، فروردین 1385

رفیع افتخار


روسرى آسمانى داستان

دوره 1384، شماره 168، اسفند 1384

رفیع افتخار


پازلى از برف

دوره 1384، شماره 167، بهمن 1384

رفیع افتخار


همچنان بیدار خواهم ماند

دوره 1384، شماره 166، دی 1384

رفیع افتخار


نوع نگاه به زندگى

دوره 1384، شماره 165، آذر 1384

رفیع افتخار


جنایت در آپارتمان شماره سیزده طنز

دوره 1384، شماره 164، آبان 1384

رفیع افتخار


پاییز و من

دوره 1384، شماره 164، آبان 1384

رفیع افتخار


سه روز فانتزى و دیگر هیچ طنز

دوره 1384، شماره 163، مهر 1384

رفیع افتخار


دوربین مخفیه؟ طنز

دوره 1384، شماره 161، مرداد 1384

رفیع افتخار


زندگى حس غریبى است که شاعر دارد

دوره 1384، شماره 161، مرداد 1384

رفیع افتخار


روزى که پایم شکست طنز

دوره 1384، شماره 160، تیر 1384

رفیع افتخار


لک لک ها در زمستان آشیانه نمى سازند داستان

دوره 1384، شماره 159، خرداد 1384

رفیع افتخار