نویسنده = قامت حسین سرو
بابا فردا تولد منه!

دوره 1391، شماره 247، مهر و آبان 1391

قامت حسین سرو


دختری شبیه آن شرلی

دوره 1391، شماره 246، مرداد و شهریور 1391

قامت حسین سرو


انسان های طلایی عشق های مومیایی!

دوره 1391، شماره 245، مرداد و شهریور 1391

قامت حسین سرو


لمس زمین

دوره 1391، شماره 244، خرداد و تیر 1391

قامت حسین سرو


مدیریت از نوع دوم!

دوره 1391، شماره 243، خرداد و تیر 1391

قامت حسین سرو


ساحل زیبای بمبئی

دوره 1391، شماره 242، فروردین و اردیبهشت 1391

قامت حسین سرو


عزم آن دارم که امشب مستِ مست ...

دوره 1390، شماره 239، بهمن و اسفند 1390

قامت حسین سرو


برگ گلی، در هیاهوی باد!

دوره 1390، شماره 238، آذر و دی 1390

قامت حسین سرو


تو را من چشم در راهم

دوره 1390، شماره 237، آذر و دی 1390

قامت حسین سرو


رمز این کوتاه زمان حضور

دوره 1390، شماره 236، مهر و آبان 1390

قامت حسین سرو


این چه کار است ای خدای شهر و ده!

دوره 1390، شماره 235، مهر و آبان 1390

قامت حسین سرو


از البرز تا «گیم نازیوم»

دوره 1390، شماره 234، مرداد و شهریور 1390

قامت حسین سرو


حیف از تو که ارباب وفا را نشناسی

دوره 1390، شماره 233، مرداد و شهریور 1390

قامت حسین سرو


می‌شکنم در شکن زلف یار

دوره 1390، شماره 232، خرداد و تیر 1390

قامت حسین سرو


دختران بهار/برده‌داری

دوره 1390، شماره 231، خرداد و تیر 1390

قامت حسین سرو


چه تمایز عجیبی!

دوره 1390، شماره 230، فروردین و اردیبهشت 1390

قامت حسین سرو


این چه طلسمی است که نتوان شکست؟

دوره 1390، شماره 229، فروردین و اردیبهشت 1390

قامت حسین سرو


جوان مرد سیلی خورده

دوره 1389، شماره 228، بهمن و اسفند 1389

قامت حسین سرو


ای پیر، که مجموع پریشانی مایی!

دوره 1389، شماره 227، بهمن و اسفند 1389

قامت حسین سرو


دهکده ی جهانی

دوره 1389، شماره 226، آذر و دی 1389

قامت حسین سرو


یک حرف بس است

دوره 1389، شماره 225، آذر و دی 1389

قامت حسین سرو


سادگان بی نقاب، نقاب داران زیرک

دوره 1389، شماره 224، مهر و آبان 1389

قامت حسین سرو


ردّ پای کوچولوها

دوره 1389، شماره 223، مهر و آبان 1389

قامت حسین سرو


مرغ باغ ملکوت

دوره 1389، شماره 221، مرداد و شهریور 1389

قامت حسین سرو


آن زن سرگردان روس

دوره 1389، شماره 220، خرداد و تیر 1389

قامت حسین سرو