دوره و شماره: دوره 1382، شماره 133، فروردین و اردیبهشت 1382 
طرز کاشت گل لاله

شریعت پناهی مجتبی ولی