دوره و شماره: دوره 1382، شماره 140، آبان 1382 
حلزون آفات باغچه

شریعت پناهی مجتبی ولی