دوره و شماره: دوره 1382، شماره 138، مرداد و شهریور 1382 
گل هاى جعبه اى

شریعت پناهی مجتبی ولی