دوره و شماره: دوره 1382، شماره 144، بهمن و اسفند 1382