دوره و شماره: دوره 1390، شماره 234، مرداد و شهریور 1390 
گواه

مریم عرفانیان