دوره و شماره: دوره 1390، شماره 238، دی 1390 
نیک بینی و مثبت اندیشی

دیوانی ابوالفضل امیر