دوره و شماره: دوره 1390، شماره 229، فروردین 1390 
زینت پدر

پژوه امیرحسین دانش


شعر

علی اکبر لطیفیان