دوره و شماره: دوره 1391، شماره 242، اردیبهشت 1391 
5. واجب فراموش‌شده

منش‏ ابوالفضل هادى


9. گنج مخفی

علی اکبر لطیفیان


10. خاتون کبریا

دکتر سیدعلی موسوی


11. گریه‌ی کبود

علی اکبر لطیفیان


14. یک رویا

صدیقه شاهسون


16. تربیت فرزند صالح

آبادی معصومه صفر


18. مهمان جدید

مهتاب غلامی


24. انفجار

مرضیه نفری


27. قول و قرار

طیبه مزینانی


28. مشاوره

حسین دهنوی


29. این یعنی آزادی

سیف معصومه محمدی