دوره و شماره: دوره 1391، شماره 245، مرداد 1391 
2. مرصاد و صیاد

فر ریحانه الهی


6. بانویی مظلوم

محمدحسین غلامرضایی


8. خدیجه بانوی کارآفرین

زواره‏ غلامرضا گلى


11. اقیانوس

گرمارودی علی موسوی


13. مناجات

گرمارودی علی موسوی


14. سقوط

صدیقه شاهسون


25. مشاوره

حسین دهنوی