دوره و شماره: دوره 1393، شماره 272، مهر و آبان 1393 
19. ابالفضل دریا دیده‌ی من

پور اکرم سادات هاشمی


21. عاشق‌ترین مرد

سید علی اصغر موسوی


33. من یار مهربانم!

زینب سادات جعفری