دوره و شماره: دوره 1393، شماره 272، آبان 1393 
عاشق‌ترین مرد

سید علی اصغر موسوی


من یار مهربانم!

زینب سادات جعفری