دوره و شماره: دوره 1393، شماره 273، آذر و دی 1393 
18. در بودنی شگفت

فرزانه بازرگان


19. طور تجلی

محمدعلی صاعد


23. مشاوره برای همه

پریسا پورعلمداری


25. این‌جا بوی زندگی می‌آید

ندوشن سیده مریم طباطبایی