دوره و شماره: دوره 26، شماره 306، مهر و آبان 1396، صفحه 1-100 

تقویم ماه

1. تقویم ماه آبان

صفحه 4-5


لوح خبر

2. خبرهای کوتاه

صفحه 6-7


خبر های تصویری

4. عکس خبر

صفحه 10-11


سفرنامه

7. سفرنامۀ بولیوی

صفحه 20-21


خانه های آسمانی

18. بدی‌ها را لب مرز رها کنیم

صفحه 48-49


دریا کنار

19. روزهای عجیب

صفحه 54-57


جمجمک

34. دانابانو

صفحه 90-91