دوره و شماره: دوره 1385، شماره 172، تیر 1385 
سخن اهل دل

سید همایون سجادی


حیات ابدى 2

اکرم جمشیدیان


بستنى

شراره انصار


ابرى نقره‏اى

شریعت پناهی مجتبی ولی