دوره و شماره: دوره 1385، شماره 179، بهمن و اسفند 1385 
17. طلوع تابناک

زواره‏ غلامرضا گلى


26. امین آمنه

مریم بصیری