دوره و شماره: دوره 1385، شماره 179، بهمن و اسفند 1385 
طلوع تابناک

زواره‏ غلامرضا گلى