دوره و شماره: دوره 1385، شماره 175، مهر و آبان 1385 
نار و نور

اکرم جمشیدیان


سرو کوهى

شریعت پناهی مجتبی ولی