دوره و شماره: دوره 1385، شماره 171، خرداد و تیر 1385 
حیات ابدى 1

اکرم جمشیدیان


گازانیا

شریعت پناهی مجتبی ولی