دوره و شماره: دوره 1385، شماره 174، مرداد و شهریور 1385 
22. فصل مشترک

رفیع افتخار


23. ترنم وصل

اکرم جمشیدیان


26. اسلحه خالى

مریم عرفانیان


29. کلام طیب

اکرم جمشیدیان


31. دیابت

ستا رعنا شکوهی


32. مونسترا

شریعت پناهی مجتبی ولی


34. روش هاى پخت

شراره انصار