دوره و شماره: دوره 1385، شماره 174، شهریور 1385 
ترنم وصل

اکرم جمشیدیان


اسلحه خالى

مریم عرفانیان


کلام طیب

اکرم جمشیدیان


دیابت

ستا رعنا شکوهی


مونسترا

شریعت پناهی مجتبی ولی