دوره و شماره: دوره 1383، شماره 153، آذر 1383 
سیب زمینى و خواص آن

دیوانی ابوالفضل امیر