دوره و شماره: دوره 1383، شماره 151، مهر و آبان 1383