دوره و شماره: دوره 1383، شماره 148، خرداد و تیر 1383