دوره و شماره: دوره 1383، شماره 152، مهر و آبان 1383 
مشاور شما

آمنه ملاباشی


جانباز داستان

رضایی ابوالفضل صمدی


استروفیتوم

شریعت پناهی مجتبی ولی


عطر و عطر درمانى

دیوانی ابوالفضل امیر


انتظار سبز

رضایی ابوالفضل صمدی


النگو

رفیع افتخار