دوره و شماره: دوره 1383، شماره 156، بهمن و اسفند 1383 
13. زنان متخصص در یک نگاه

آبادی پور لیلا احمد