دوره و شماره: دوره 1383، شماره 150، مرداد و شهریور 1383 
24. سوزنى برگ ها

شریعت پناهی مجتبی ولی


30. نماى نزدیک

رفیع افتخار