دوره و شماره: دوره 1383، شماره 150، شهریور 1383 
سوزنى برگ ها

شریعت پناهی مجتبی ولی