دوره و شماره: دوره 1383، شماره 146، فروردین و اردیبهشت 1383 
آفتاب مرو

زاده رسول سعیدی


اداى شهادتین هنگام مرگ

کاشمری سید مهدی موسوی


ارغوان گلکارى

شریعت پناهی مجتبی ولی